Mittelweserbahn

V 1354

V 1354 im Freiburger Güterbahnhof am 01.06.2007 © Kai Reinhard