SLB Salzburger Lokalbahn

ET 58

ET 58 im Salzburger Lokalbahnhof am 08.04.2009 © Kai Reinhard