SLB Salzburger Lokalbahn

ET 48

ET 48 im Salzburger Lokalbahnhof am 08.04.2009 © Kai Reinhard