ESG - V 10 (ex DB 365 208-)

V 10 im Freiburger Gbf am 21.07.2009 © F. Voigt